regulamin rezerwacji

§ Regulamin Systemu MOBILE-CALENDAR.COM

Definicje

Administrator – patrz Właściciel Serwisu.
Adres e-mail Administratora – info@mobile-calendar.com.
Aplikacja – program komputerowy działający w ramach domeny mobile-calendar.com, za pomocą którego możliwe jest dokonywanie Rezerwacji w Obiekcie.
Cena – całkowita cena za Usługi świadczone przez Użytkownika w związku z daną Rezerwacją; Cena nie obejmuje opłat lokalnych lub innych podobnych (np. opłata miejscowa, klimatyczna, turystyczna, miejska), należnych lokalnym władzom i pobieranych w związku z pobytem Klienta w danej miejscowości.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Rezerwacji za pomocą Aplikacji.
Obiekt – obiekt noclegowy lub inny podobny, w ramach którego Użytkownik jest uprawniony do świadczenia Usług
Przedpłata – część Ceny płatna przez Klienta w związku z Rezerwacją, uiszczona przed realizacją Usługi; Przedpłata może ulegać zwrotowi odpowiednio do ustawień wprowadzonych przez Użytkownika w Systemie.
Rezerwacja – każdorazowo dokonane przez Klienta za pomocą Serwisu zamówienie on-line Usług w Obiekcie.
Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu.
Serwis – serwis internetowy, działający w ramach domeny mobile-calendar.com.
System – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Klient dokonuje Rezerwacji.
Usługi – w szczególności usługi noclegowe, wyżywienie lub usługi im towarzyszące, zamówione przez Klienta w ramach danej Rezerwacji.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowanaw Serwisie i respektująca zasady jego działania, uprawniona do świadczenia na rzecz Klienta Usług w ramach Obiektu.
Właściciel Serwisu – dpTechnologies s.c. z siedzibą w Ustroniu Morskim, NIP: 671-184-48-76; adres: ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie.
Zewnętrzne systemy płatności – systemy, za pośrednictwem których Klient dokonuje płatności online w związku z Rezerwacją (np. PayU, PayPal); z tytułu korzystania z Zewnętrznych systemów płatności może być pobierane wynagrodzenie przez ich właścicieli lub zarządzających.

Zasady działania Systemu.

1. Administrator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z Systemu.
2. Do korzystania z Systemu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
3. System umożliwia Klientowi dokonywanie zmian, bądź anulowanie Rezerwacji wybranych Usług oraz dokonywanie płatności z tytułu Rezerwacji.
4. Przedpłata lub Cena płatne są przez Klienta na rachunek bankowy Administratora, prowadzony przez mBank SA o numerze PL68 1140 2004 0000 3402 7665 7008.
5. W wypadku anulowania Rezerwacji przed rozpoczęciem realizacji Usługi, uiszczona Przedpłata może podlegać zwrotowi na rzecz Klienta, w wysokości uprzednio określonej przez Użytkownika w ramach Systemu. Zwrot będzie realizowany przez Administratora, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji o anulowaniu Usługi. Jeżeli zwrotem objęta byłaby cała Przedpłata, wówczas nie zostanie ona pomniejszona o Prowizję, ale zostanie pomniejszona o koszty zewnętrzne opisane w ust. 13 Regulaminu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację Systemu przez Użytkownika, niewłaściwy dobór opcji Systemu lub inne podobne wady, w szczególności za błędy przy określaniu Ceny lub Przedpłaty, zasad ich płatności lub warunków zwrotu przed realizacją Usług.Okoliczności te pozostają bez wpływu na uprawnienie Administratora do pobrania Prowizji lub rozliczenia kosztów zewnętrznych z Prowizji lub Ceny, z zachowaniem postanowień Regulaminu dotyczących zwrotu Przedpłaty. W takich wypadkach Użytkownik zobowiązuje się, odpowiednio, zrealizować Usługi zgodnie z Rezerwacją, rozliczyć lub zwrócić Cenę na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem, bez prawa do domagania się od Administratora jakiejkolwiek rekompensaty lub pokrycia kosztów.
7. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zaprzestania korzystania z Systemu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości korzystania z Systemu przez Użytkownika lub Klienta w każdym czasie.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego uszczegółowienia postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi na adres e-mail Użytkownika lub w drodze informacji generowanej w Systemie.
10. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Administrator świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji. Administrator nie zawiera na rzecz Obiektu umów świadczenia usług hotelowych, w szczególności Administrator nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym wszelkich hotelowych, z wyjątkiem usług związanych z dokonaniem, zmianą bądź anulowaniem rezerwacji w Obiekcie. Przedmiotowe umowy zawierane są na warunkach określonych odrębnie przez Obiekt.
11. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
12. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych terminów w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.
13. W przypadku anulowania rezerwacji Klient zostaje obciążony prowizją Zewnętrznych systemów płatności od wpłaconej kwoty oraz kwotą podaną w warunkach anulowania.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta za dokładność opisów Usług, zgodność zdjęć lub innych danych dotyczących Obiektu ze stanem faktycznym, prawidłowość opisu otoczenia Obiektu lub jego infrastruktury, jak również informacji o położeniu Obiektu względem atrakcji turystycznych. Użytkownik akceptuje okoliczność, że Administrator jest zobowiązany do weryfikacji prawdziwości tych danych.
2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z Serwisu, w szczególności polegające na zamieszczeniu nieprawdziwych opisów Usług, zdjęć lub informacji powszechnie uważanych za obraźliwe, niemoralne lub w inny sposób naruszające porządek publiczny (np. niecenzuralne słowa, treści o charakterze pornograficznym, drastyczne itp.). W każdym wypadku ujawnienia powyższych okoliczności Administrator jest uprawniony do natychmiastowego wyłączenia możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do przelewów pieniężnych (np. dane osobowe lub dane firmowe Klienta, numer iban, numer rachunku bankowego, swift itp).
4. Z chwilą włączenia Systemu rezerwacji online Klient jest zobowiązany do korzystania z Systemu rezerwacji online w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi regułami postępowania oraz dobrymi obyczajami.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub modyfikację danych wprowadzonych przez Klienta lub Użytkownika w ramach Systemu spowodowaną:
1) przyczynami leżącymi po stronie Klienta lub Użytkownika,
2) siłą wyższą, lub
3) niewykonaniem albo nieprawidłowym wykonywaniem przez właściciela hosta umowy pomiędzy Administratorem a właścicielem hosta.
6. Regulamin Obiektu nie wpływa na ważność niniejszego regulaminu, nie może go zmienić ani rozszerzyć.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminu Obiektu.

Warunki anulowania.

Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 21:00 w dniu przyjazdu.
W razie planowanego późniejszego przyjazdu prosimy o kontakt z recepcją.
W przypadku nieodwołania rezerwacji na 48 h przed datą rozpoczęcia świadczenia usług hotelowych, Pensjonat obciąży Zamawiającego pełnym kosztem przyjętej rezerwacji za 1 dobę rezerwacji.

INFORMACJA

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Administrator oraz Użytkownik.

CEL PRZETWARZANIA

a) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

b) spełnienie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przepisy podatkowe, o rachunkowości i inne,

c) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, na które zgodę wyraził Klient, poprzez akceptację regulaminu rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Podmioty świadczące na rzecz Administratora oraz Użytkownika usługi informatyczne, wsparcia technicznego, oraz podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe).
PRAWO SPRZECIWU
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE DECYZJE
Administrator oraz Użytkownik może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
Brak
SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM

pocztą tradycyjną:
Administrator: dpTechnologies s.c. ul. Osiedlowa 3 78-111 Ustronie Morskie

korespondencja e-mail:
Administrator: info@mobile-calendar.com
Użytkownik: marek.kloc@markproperty.pl

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z nieprawidłowym działaniem Systemu rezerwacji online, winna mieć formę skanu pisemnego dokumentu oraz zawierać:
1) dane dotyczące Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
2) podpis Klienta,
3) charakter lub rodzaj nieprawidłowości, której reklamacja dotyczy,
4) okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora, wskazany w Regulaminie.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.