RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI PENSJONATU ANNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PENSJONATU.

Administratorem danych osobowych Gości pensjonatu jest PENSJONAT ANNA sp. z o.o. z siedzibą w Zwierzyńcu przy ulicy Dębowej 1.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI.

Inspektor ochrony informacji nie jest powołany.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH.

Celem, dla których Pensjonat przetwarza dane osobowe, jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pensjonat jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pensjonat w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pensjonatu,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości pensjonatu.
 • W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Pensjonat przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Pensjonat przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom pensjonatu i innym osobom przebywającym na terenie Pensjonacie.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pensjonat jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pensjonat informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości pensjonatu jest usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE.

Pensjonat przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT pensjonatu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe:

 • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pensjonatu lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Pensjonat udostępnia adres info@annazwierzyniec.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w pensjonacie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Pensjonat nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

11. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Pensjonatu Anna dostępna jest również na stronie internetowej https://www.annazwierzyniec.pl/rodo.